Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Tư Nhân Thọ Sơn, Thị trấn Đại Nghĩa Mỹ Đức 0978072684
2 QT Số 11 Cầu Dậm, Viên Khê, Hợp Tiến Mỹ Đức
3 NT Bảo An Đại Đồng, TT Đại Nghĩa Mỹ Đức