STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Mai Thoảng Lãng Xuyên, Gia Tân Gia Lộc 0363290603
2 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa TP.Hải Dương 0372890309
3 NT Đức Giang 66 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh TP.Hải Dương 0982264461