STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Dược Phẩm Thanh Tùng Thôn Trung Chính, Xã Hải Hòa Tĩnh Gia 0984050095
2 QTTN Cô Tuyết Thị Trấn Sao Vàng Thọ Xuân 01672288968