STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Hoàng Hiền Đường bến Oánh Trưng Vương
2 NT Sơn Ca Chợ Dốc Hạnh Gang Thép
3 QT Thảo Nguyên Chợ Du Phú Lương
4 NT Trang Huấn Chợ Tân Lập Tân Lập