STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn
2 Spa Thanh Vân Tân Dân Sóc Sơn
3 QT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn