STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
2 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
3 QT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663