STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 0933.300.484
2 Bảo Ngọc 174, Hậu Giang, 6, Quận 6 Quận 6 0122.5636.402