STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Thảo Trinh 163, Van Than, 8, Quận 6 Quận 6 909168879
2 Bảo Ngọc 174, Hậu Giang, P6, Quận 6 Quận 6 0933796602