STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Tuấn Ngọc 127, Bà Huyện Thanh Quang, Phường 9, Quận 3 Quận 3 0908898955
2 Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, P.14, Quận 3 Quận 3 0919566388
3 Hồng Ngọc 390, Lê Văn Sĩ, P.14, Quận 3. Quận 3 0919566388
4 Thu Thảo (0903189079) 97T, Trần Văn Đang, P.9, Quận 3 Quận 3 0822.429.261