STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 903697996
2 Minh Thu 31, 3, Bình An, Quận 2 Quận 2 01669697075
3 Nhật An 37, Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2 Quận 2 08.3519.4339