STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận 11 Quận 11 08.38650988
2 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, F. 4, Quận 11 Quận 11 08.3956.1247