STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Đức Hưng 499, Thống Nhât, Kinh Dinh Phan Rang-Tháp Chàm 0683822436
2 Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn Phan Rang-Tháp Chàm 0961187919
3 Bác Si Phiên 24, Nguyễn Văn Trỗi, Thành Sơn Phan Rang-Tháp Chàm 0683.825.850