STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Số 11 Cầu Dậm - Viên Khê- Hợp Tiến Mỹ Đức
2 NT Bảo An Đại Đồng, TT Đại Nghĩa Mỹ Đức