STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hữu Nghĩa 28, Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải Thành Phố Nha Trang 0583832631
2 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân Thành Phố Nha Trang 0903553439
3 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài Thành Phố Nha Trang 0903507035
4 Quang Khánh 14, Phương Sài, Phương Sài Thành Phố Nha Trang 0583.821.413
5 Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến Thành Phố Nha Trang 0905.369.349
6 Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận Thị Xã Cam Ranh 0917.968.696