STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hiệu Thuốc Hải Phong Khu 10 Hà Lũng Hải An
2 Hiệu Thuốc Kiến Thụy – Qs 2 69 Thọ Xuân Kiến Thụy
3 NT 406 406 Tôn Đức Thẵng An Dương