STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa TP.Hải Dương
2 NT Đức Giang 66 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh TP.Hải Dương