STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QTTN Chị Hường Lực Canh, Dâu Canh Đông Anh
2 QT An An 57A Mai Châu, Đại Mạch Đông Anh