STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT Nhân Quyết Đội 4 - Thọ Xuân Đan Phượng
2 QT Dát Hà Cụm 4, Thọ An Đan Phượng
3 QT Chung Chiến Chùa Già Lê, Bá Nội, Hồng Hà Đan Phượng
4 NT Thanh Lan Kiot Chợ Phùng Đan Phượng
5 QT Chị Loan Đội 6, Đại Đình Đan Phượng
6 QT Tuấn Hằng Cụm 3, Liên Hà Đan Phượng