STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 Hoa Kỳ 2 40 Phương Danh, TT. Đập Đá, Huyện An Nhơn An Nhơn 0563.839.309
2 Hưng Thịnh 35, Tăng Bạt Hổ, Thành Phố Quy Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0563.823.887
3 Bảo Dung 321, Nguyễn Thái Học, Thành Phố Qui Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0934.735.377
4 Đại lý Thân 00, Phương Danh, TT. Đập Đá, Thành Phố Quy Nhơn Thành Phố Qui Nhơn 0122.550.3926