STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Quận Số điện thoại
1 QT số 27 Thôn Cả, Xã Mỹ Thái Lạng Giang 977005441
2 QT tuân Lan Thị Tứ Bảo Sơn Lục Nam
3 QT số9 Thanh Dã Tam Dị Lục Nam
4 QT Số 403 Chơ mọc Tân Yên
5 QT Số 36 Bích Động Việt yên